Kalite

Misyonumuz: Doğadaki atık kağıtların yeniden kazanılmasını sağlamak, geleceğimiz olan çocuklara iyi bir çevre bırakmaya katkıda bulunmak, kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak ambalaj ve masura sektörünün kâğıt ihtiyacını, firmamıza ve müşterilerimize rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde karşılamaktır.

 

Vizyonumuz: Firmamızı; kâğıt sektöründe güveni, saygınlığı ve müşteri memnuniyetini temel ilke edinmiş kalitesini, kapasitesini ve verimliliğini sürekli iyileştiren örnek bir şirket yapmaktır.

 

İlkelerimiz:

 • Kendini sürekli geliştirmek,
 • Her konuda güven duyulan bir şirket olmak,
 • Çalışanlarıyla açık, anlaşılır iletişimde olmak,
 • Genel kabul gören “İş Etiği Kuralları” na bağlı kalmak,
 • Her düzeyde sürekli eğitime ve geliştirmeye önem vermek,
 • Kâğıt endüstrisinin en iyi iş uygulamalarına uygun hareket etmek,
 • Entegre Yönetim Sistemini uygulayarak insana, çevre ve doğaya saygılı olmak,
 • Fiziksel ve kurumsal yapıyı çağdaş standartlarda oluşturmak, gelişmiş teknoloji ve sistemleri kullanmak böylece kaliteli ürün üretmek,
 • Hissedarlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın kazanımları için kullanmaktan gurur duyacağı, uluslararası mükemmellik ve sorumluluk itibarını kazanmak için gayret sarf etmek.

Kahramanmaraş Kâğıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yürüttüğü faaliyetlerinin başarısında, uygulayacağı kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji ile ilgili konuların birinci derecede önem taşıdığının bilincindedir. Bu nedenle Entegre Yönetim Sistemlerine her zaman gereken öncelik verilecektir.

 

Ülkemizin kâğıt sektöründe lider oyuncularından biri olan kuruluşumuzun misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi ile başta yasal yükümlülüklerimiz olmak üzere; uluslararası standartlara uygun olarak kâğıt üretimi ve ticaret faaliyeti gerçekleştirerek, tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

 

Kuruluşumuz; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda;

 • Yasal ve diğer gerekliliklere uymayı,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerinde sürekliliği ve sürdürebilirliği sağlamayı,
 • Tedarikçilerini ve iş ortaklarını desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Enerji verimliliği ve tasarrufunu artırmaya yönelik önlemler almayı,
 • Üretim verimliliğini ve tüm faaliyetlerindeki performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Doğal kaynakları ve çevreyi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Tüm kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,
 • Hedef ve amaçlara ulaşabilmek adına gereken bilgi ve kaynakların varlığını sağlamayı,
 • Kirliliği önlemeye, atıkları azaltmaya, geri dönüşüm oranını artırmaya yönelik önlemler almayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, risk ve fırsatları etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı için açık iletişim ortamı sağlamayı ve aktif katılıma özendirmeyi,
 • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları karşılamayı,
 • Tüm paydaşları ile iş birliklerini artırmayı ve iletişimi en üst düzeyde tutmayı, şeffaf ve güvenilir bir şirketle çalışma ayrıcalığını sunmayı,
 • Tasarım faaliyetlerinde ve tedarik ettiği tüm ürün ve hizmetlerde kalite, İSG, çevre ve enerji performansını etkileyen unsurları değerlendirmeyi,
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 standartlarının gereklerini çalışanları, yüklenicileri, tedarikçileri, müşterileri ve hissedarlarının katılımıyla uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Entegre Yönetim Sistemini tüm paydaşların memnuniyetini esas alacak ve ilgili tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde, risk temelli düşünce yapısıyla yapılandırmayı ve sürdürebilir kılmayı,
 • “En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır” anlayışı içerisinde Entegre Yönetim Sisteminin kapsadığı tüm standartlara ilişkin yetkinliği, yeterliliği ve farkındalığı artırmak amacıyla tüm çalışanlarına kapsamlı eğitimler vermeyi ve eğitim etkinliklerini ölçerek, sürekli gelişimi,
 • Çalışanlarının ve üçüncü tarafların sağlığı ve güvenliğini her zaman kârlılığın önünde tutmayı, yaralanma ve meslek hastalıklarının oluşmaması yönünde çaba göstermeyi, “Hiçbir iş; çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” düşüncesiyle yola çıkmayı ve sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı taahhüt eder.

 

                                                                                                                                    YÖNETİM KURULU BAŞKANI

                                                                                                                                     Muhammet Muhittin CİĞER

KAHRAMANMARAŞ KÂĞIT SAN. ve TİC. A.Ş. olarak,

 

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, İşletmemiz bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi, mail grubu vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir. Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikâyet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikâyet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır. Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar;

 

 • Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi
 • Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sağlanması ve Sürdürülebilirliği
 • Örgütlenme ve Temsil Edilme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi
 • Ayrımcılığın Önlenmesi (Eşitlikçi Yaklaşım)
 • İşe Alım, Düzenli İstihdam
 • Disiplin, Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi
 • Çalışanların Bilinçlendirilmesi
 • Dilek ve Şikayetlerin İletilmesi
 • Çalışma Saatleri
 • Ücret ve Ödemeler
 • Yasalara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum
 • Rüşvet ve Yolsuzluk
 • Tedarik Zinciri Yönetimi

 

Kahramanmaraş Kâğıt San. ve Tic. A.Ş. sosyal uygunluk faaliyetlerini yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, kurumsal davranış kurallarına, uygulanmakta olan yönetim sistemleriyle entegre şekilde yürütmeyi; sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve periyodik aralıklarla gözden geçirmeyi, tüm bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan mali, altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynağını sağlamayı taahhüt eder.

 

 

 

 Mahmut CİĞER                  

 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ     

KAHRAMANMARAŞ KÂĞIT SAN. ve TİC. A.Ş. olarak, fırsat eşitliği ve çeşitliliğe önem veriyoruz.

Kahramanmaraş Kâğıt San. ve Tic. A.Ş. Fırsat Eşitliği Politikası, tüm çalışanları ve faaliyetlerini kapsayarak fırsat eşitliği uygulamalarına ilişkin şirketimizin sorumluluk ve prensiplerini belirlemektedir. Şirketimiz; farklılıkları anlama, değerlendirme ve etkili bir biçimde yönetmenin, birey, ekip ve kurum seviyesinde başarıya ulaşmada büyük faydasının olduğunun bilincindedir.

 

 • Kuruluşumuz, insan haklarına saygılıdır ve tüm çalışanlarına karşı eşitlik ilkesini gözetir.
 • Tüm insan kaynakları uygulamalarında; çalışanlarımız ile ilgili işe alım, terfi, gelişim vb. konularda aldığımız kararlarda din, dil, ırk, etnik köken farkı gözetmez, şirket içinde ortak aklı ön plana çıkartır.
 • Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında oluşabilecek her türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durur, bu konularda asla taviz vermez. Tüm insan kaynakları politika ve süreçleri, bu temel prensibi esas alarak uygulanır.
 • Cinsiyet, din, mezhep, ırk, medeni hal, siyasal düşünce, engellilik durumu, sosyal sınıf farkı, felsefi inanç ve benzeri görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmaz, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesine dayalı bir çalışma ortamı sağlar.
 • Kadın istihdam oranının şirket genelinde ve yönetim kadrolarında artırılmasını hedefler, her yönetim seviyesinde cinsiyet dağılımının eşitliğini sağlamaya çalışır.
 • Yüksek performans kültürünü benimseyerek eğitim ve sürekli geri bildirim yoluyla çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini destekler.
 • “Eşit işe eşit ücret” politikasını benimser ve ilgili göstergeleri takip eder.
 • Çeşitli eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri ile fırsat eşitliği ilkesini her bir çalışanının benimsemesi için çalışır.
 • Kahramanmaraş Kâğıt, Fırsat Eşitliği Politikası maddelerinin tüm paydaşlarına yayılması için çalışır.
 • Kahramanmaraş Kâğıt, Fırsat Eşitliği Politikası ’nda yer alan her bir maddenin takibinden İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Yöneticileri sorumludur.

 

 

 

Mahmut CİĞER                  

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ    

ISO 9001 Sertifikası

ISO 14001 - 45001 Sertifikaları

FSC Sertifikası

LAGA Sertifikası