Kovid-19 Sertifikası

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

KAHRAMANMARAŞ KÂĞIT SAN. ve TİC. A.Ş. olarak,

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım

çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, İşletmemiz bünyesinde Sosyal

Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları

oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın

yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi,

iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir

iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm

çalışanlarımıza eğitimler veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi, mail grubu vb.) ile duyurulur,

tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir. Bu politika

kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya

cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve

şikâyet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikâyet ve önerilerini açık şekilde beyan

edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme

faaliyetleri yapılır. Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar;

 Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi

 Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sağlanması ve Sürdürülebilirliği

 Örgütlenme ve Temsil Edilme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi

 Ayrımcılığın Önlenmesi (Eşitlikçi Yaklaşım)

 İşe Alım, Düzenli İstihdam

 Disiplin, Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

 Çalışanların Bilinçlendirilmesi

 Dilek ve Şikayetlerin İletilmesi

 Çalışma Saatleri

 Ücret ve Ödemeler

 Yasalara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum

 Rüşvet ve Yolsuzluk

 Tedarik Zinciri Yönetimi

Kahramanmaraş Kâğıt San. ve Tic. A.Ş. sosyal uygunluk faaliyetlerini yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere,

kurumsal davranış kurallarına, uygulanmakta olan yönetim sistemleriyle entegre şekilde yürütmeyi; sürekli

iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve periyodik aralıklarla gözden geçirmeyi, tüm bu çalışmalar için

ihtiyaç duyulan mali, altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynağını sağlamayı taahhüt eder.

FIRSAT EŞİTLİĞİ POLİTİKASIKAHRAMANMARAŞ KÂĞIT SAN. ve TİC. A.Ş. olarak, fırsat eşitliği ve çeşitliliğe önem veriyoruz.  

 

Kahramanmaraş Kâğıt San. ve Tic. A.Ş. Fırsat Eşitliği Politikası, tüm çalışanları ve faaliyetlerini kapsayarak fırsat eşitliği uygulamalarına ilişkin şirketimizin sorumluluk ve prensiplerini belirlemektedir. Şirketimiz; farklılıkları anlama, değerlendirme ve etkili bir biçimde yönetmenin, birey, ekip ve kurum seviyesinde başarıya ulaşmada büyük faydasının olduğunun bilincindedir.

 

·       Kuruluşumuz, insan haklarına saygılıdır ve tüm çalışanlarına karşı eşitlik ilkesini gözetir.

 

·       Tüm insan kaynakları uygulamalarında; çalışanlarımız ile ilgili işe alım, terfi, gelişim vb. konularda aldığımız kararlarda din, dil, ırk, etnik köken farkı gözetmez, şirket içinde ortak aklı ön plana çıkartır.

 

·       Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında oluşabilecek her türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durur, bu konularda asla taviz vermez. Tüm insan kaynakları politika ve süreçleri, bu temel prensibi esas alarak uygulanır.

 

·       Cinsiyet, din, mezhep, ırk, medeni hal, siyasal düşünce, engellilik durumu, sosyal sınıf farkı, felsefi inanç ve benzeri görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmaz, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesine dayalı bir çalışma ortamı sağlar.

 

·       Kadın istihdam oranının şirket genelinde ve yönetim kadrolarında artırılmasını hedefler, her yönetim seviyesinde cinsiyet dağılımının eşitliğini sağlamaya çalışır.

 

·       Yüksek performans kültürünü benimseyerek eğitim ve sürekli geri bildirim yoluyla çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini destekler.

 

·       “Eşit işe eşit ücret” politikasını benimser ve ilgili göstergeleri takip eder.

 

·       Çeşitli eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri ile fırsat eşitliği ilkesini her bir çalışanının benimsemesi için çalışır.

 

·       Kahramanmaraş Kâğıt, Fırsat Eşitliği Politikası maddelerinin tüm paydaşlarına yayılması için çalışır.

 

·       Kahramanmaraş Kâğıt, Fırsat Eşitliği Politikası ’nda yer alan her bir maddenin takibinden İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Yöneticileri sorumludur.

 

 

 

                                                                                                                                     Mahmut CİĞER

                                                                                                                 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ